Το πρόγραμμα στοχεύει στην ανάπτυξη πόρων για την υποστήριξη όλων εκείνων που, είτε επίσημα είτε ανεπίσημα, υποστηρίζουν τους μετανάστες στη δια βίου μάθηση: υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής, εκπαιδευτικά ιδρύματα, εκπαιδευτικοί και μεταναστευτικές οργανώσεις που μπορούν να προσφέρουν καλές μαθησιακές συνθήκες στην κοινότητα. Αυτές οι ομάδες έχουν διαφορετικές λειτουργίες και ρόλους, αλλά όλοι εντάσσονται στο εκπαιδευτικό περιβάλλον και, ως εκ τούτου, πρέπει να αναπτύξουν ικανότητες και δεξιότητες προκειμένου να αντιμετωπίσουν τα εμπόδια που παρουσιάζονται στη μάθηση, την εκπαίδευση και την κοινωνική ένταξη, είτε στην τάξη, είτε στην κοινότητα, είτε μέσα στην κοινωνία γενικότερα. Με τον τρόπο αυτό το έργο υποστηρίζει την πρόσληψη, την επιλογή και την εισαγωγή εκπαιδευτών ικανοποιώντας τις απαιτήσεις για τις απαραίτητες πολιτισμικές και κοινωνικές γνώσεις και ικανότητες που απαιτούνται για την εκπαίδευση των μεταναστών.

Το Foundation (FSM) είναι ιδρυτής του Εθνικού Δικτύου Υποστήριξης Τρίτων Χωρών στη Μάλτα (TSN Malta) και ηγείται του δικτύου αυτού μαζί με 16 άλλες οργανώσεις μέλη από χώρες όπως η Σομαλία, η Λιβύη, η Συρία, το Σουδάν, η Αιθιοπία, η Σερβία και το Πακιστάν. Η έρευνα μεταξύ αυτών των ομάδων δείχνει ότι οι μετανάστες αντιμετωπίζουν μεγάλες δυσκολίες στην κατανόηση του πολιτισμού της Μάλτας και στην πλοήγηση στο εκπαιδευτικό σύστημα της Μάλτας.

. Αυτές οι δυσκολίες είναι ακόμη μεγαλύτερες για όσους αντιμετωπίζουν υψηλό κίνδυνο φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισμού, οι οποίοι αγωνίζονται να καλύψουν τις βασικές τους ανάγκες και συνήθως δεν διαθέτουν τους αναγκαίους πόρους για μάθηση, σε σύγκριση με τα προνομιούχα μέλη της κοινότητάς τους. Ακόμη και οικονομικά οι μετανάστες μπορούν μερικές φορές να αντιμετωπίσουν κακή κοινωνική ένταξη. Τα προσόντα τους μπορεί να μην αναγνωρίζονται και μπορεί να αντιλαμβάνονται πτυχές του ευρωπαϊκού πολιτισμού ως ανώτερες ή κατώτερες. Συχνά, αντιμετωπίζουν κοινωνικές και πολιτιστικές πιέσεις από την κοινότητα υποδοχής ή την δική τους κοινότητα, που τους εμποδίζουν να βιώσουν την κοινωνική ενσωμάτωση στην Μάλτα, καθώς και την ανεπαρκή γνώση των εκπαιδευτικών παιδαγωγικών για τους ενήλικους μετανάστες και την έλλειψη πολύτιμης ψυχοκοινωνικής στήριξης.

Επιπρόσθετα, οι εκπαιδευτικοί δυσκολεύονται να ανταποκριθούν σε μια πολιτιστικά διαφορετική τάξη. Παρόλο που η πείρα τους μπορεί να εμπλουτιστεί, πολλοί εκπαιδευτικοί θεωρούν ότι είναι απροετοίμαστοι και ανίκανοι να αντιμετωπίσουν τις προκλήσεις της πολιτιστικής πολυμορφίας. Οι ανεπαρκείς πολιτικές όσον αφορά την ένταξη και την εκπαίδευση των μεταναστών εμποδίζουν επίσης τους εκπαιδευτικούς, τους διευθυντές σχολείων και τις κοινότητες των μεταναστών να βρουν συντονισμένες και καινοτόμες λύσεις. Το έργο θα διερευνήσει αυτά τα κενά και θα αναπτύξει τα εργαλεία για την αντιμετώπιση αυτών των διάφορων αναγκών.

Ο σκοπός του έργου

Ο κύριος στόχος του έργου είναι η προώθηση της ένταξης των μεταναστών στη δια βίου μάθηση και στην εκπαίδευση ενηλίκων.


Οι στόχοι του έργου

Το πρόγραμμα στοχεύει στη μελέτη των κενών σχετικά με τη συμπερίληψη των μεταναστών στην εκπαίδευση ενηλίκων και την εξεύρεση βέλτιστων πρακτικών, αναπτύσσοντας παράλληλα καινοτόμα εκπαιδευτικά μέσα για την εκπαίδευση των συνομηλίκων μεταναστών, του προσωπικού εκπαιδευτικής υποστήριξης, καθώς και των εκπαιδευτικών στα προγράμματα εκπαίδευσης ενηλίκων.

Μέσω μιας συμμετοχικής διαδικασίας με συναφείς ενδιαφερόμενους, το έργο θα χρησιμοποιήσει αυτές τις πληροφορίες για την ανάπτυξη κατευθυντήριων γραμμών ή / και συστάσεων για την υποστήριξη των υπεύθυνων χάραξης πολιτικής και των διαχειριστών προγραμμάτων για την εφαρμογή ολοκληρωμένων, συντονισμένων και αποτελεσματικών λύσεων για την προώθηση της ένταξης των μεταναστών στην εκπαίδευση ενηλίκων.

Οι βασικές ομάδες-στόχοι του έργου είναι:

  • εκπαιδευτικοί στο πλαίσιο προγραμμάτων διά βίου μάθησης και εκπαίδευσης ενηλίκων, οι οποίοι θα έχουν την ευκαιρία να αποκτήσουν πιστοποιημένη κατάρτιση σχετικά με την ένταξη των μεταναστών στην εκπαίδευση ενηλίκων
  • διευθυντές σχολείων και υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής για την εκπαίδευση, οι οποίοι θα ενημερωθούν για τα κενά και τις βέλτιστες πρακτικές όσον αφορά τη συμπερίληψη των μεταναστών στην εκπαίδευση ενηλίκων και θα διαθέτουν εργαλεία βελτίωσης
  • εργαζόμενοι σε τομείς μαθησιακής υποστήριξης τ που παρέχουν ψυχοκοινωνική στήριξη σε μαθητές μετανάστες, οι οποίοι θα επωφεληθούν από ένα πρόγραμμα κατάρτισης
  • εταίροι και κοινότητες μεταναστών, οι οποίοι θα επωφεληθούν από την ανεπίσημη κατάρτιση σχετικά με τον τρόπο καθοδήγησης των μεταναστών προς τις ευκαιρίες εκπαίδευσης και θα τους παρέχουν ψυχοκοινωνική και καθοδηγητική υποστήριξη.

Η μεθοδολογία του σχεδίου χρησιμοποιεί μια ολιστική, διατμηματική προσέγγιση από τη βάση προς την κορυφή, όπου το έργο εξετάζει διάφορες ομάδες που υποστηρίζουν την ένταξη των μεταναστών στην εκπαίδευση ενηλίκων στην πραγματική ζωή: καθηγητές γλωσσών και επαγγελματικών ιδρυμάτων, διευθυντές σχολείων, φορείς χάραξης πολιτικής σε θέματα εκπαίδευσης, μετανάστες και εργαζόμενοι για υποστήριξη μάθησης. Αυτό καθιστά το πρόγραμμα περισσότερο καινοτόμο από τα παλαιότερα προγράμματα, επειδή συνδέει τους μετανάστες, τους υποστηρικτές, τους εκπαιδευτικούς και τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής, έτσι ώστε το έργο να ενημερώνεται από όλες αυτές τις ομάδες και να αναπτύσσει τα αποτελέσματα με βάση τα σχόλιά τους.

Αφορά, επίσης, τις ανάγκες κατάρτισης των εκπαιδευτικών, καθώς και τους ίδιους τους μετανάστες ως μέντορες και εκπαιδευτικούς, για τη βελτίωση των κινήτρων, της πρόσβασης και της απόδοσης των μεταναστών στην εκπαίδευση. Η προσέγγιση αυτή πηγάζει από την ανάγκη των εκπαιδευτών ενηλίκων, κυρίως των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων και των ΜΚΟ, να συνεργαστούν για να καθιερώσουν ουσιαστικότερη συνεργασία μεταξύ των εκπαιδευτικών που παρέχουν επίσημη εκπαίδευση, των εκπαιδευτών των μεταναστών που παρέχουν άτυπη εκπαίδευση στην κοινότητά τους και των εργαζομένων σε τομείς υποστηρικτικής μάθησης που παρέχουν κοινωνική υποστήριξη - όλα αυτά υποστηρίζουν και προωθούν τη συμμετοχή των μεταναστών στην εκπαίδευση ενηλίκων.

  • Μικτή, διαπιστευμένη ενότητα 3 Μονάδων ECTS (Επίπεδο 5) για εκπαιδευτικούς σε τομείς Επιμόρφωσης και ενσωμάτωσης των μεταναστών στη Δια Βίου Μάθηση.
  • Ένα μάθημα μη τυπικής κατάρτισης για την εκπαίδευση των κοινοτήτων και των συνομηλίκων των μεταναστών στην οικοδόμηση εμπιστοσύνης, καθοδήγησης και πολιτιστικής διαμεσολάβησης.
  • Εγχειρίδιο υποστήριξης για ανάπτυξη των ικανοτήτων του προσωπικού υποστηρικτικής μάθησης να συμβουλεύει και να βοηθά τους μετανάστες στα ινστιτούτα διά βίου μάθησης.
  • Επίσημη ιστοσελίδα του έργου, συμπεριλαμβανομένων των αποτελεσμάτων του έργου.
  • Μια δέσμη κατευθυντήριων γραμμών / συστάσεων για τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής, τα ινστιτούτα, τους δήμους και τους διαχειριστές εκπαιδευτικών προγραμμάτων.
  • Ερευνητικό έγγραφο που αναλύει τις προκλήσεις και τις βέλτιστες πρακτικές στις 4 χώρες εταίρους (Μάλτα, Σλοβενία, Κύπρο και Σουηδία).