Το FSM θα συνεργαστεί με τη Μονάδα Μαθησιακής Υποστήριξης και το Student Liaison Manager στο MCAST, προκειμένου να αναπτύξει μια διαπιστευμένη Ενότητα 3 μονάδων ECTS (Επίπεδο 5) για τους παιδευτικούς σε τομείς Επιμόρφωσης και ενσωμάτωσης των μεταναστών στη Δια Βίου Μάθηση. Η Ενότητα θα αναπτυχθεί με βάση τις διαδικασίες εξασφάλισης ποιότητας, επαλήθευσης και διαπίστευσης της MCAST. Αυτή η ενότητα θα σχεδιαστεί με τη βοήθεια των εταίρων από την Κύπρο, τη Σουηδία και τη Σλοβενία και θα ελεγχθεί από το MCAST με στόχο την εκπαιδευτική κατάρτιση των εκπαιδευτικών σε περιεκτικές παιδαγωγικές μεθόδους.

Η ενότητα θα ενισχύσει το προφίλ των ικανοτήτων των εκπαιδευτικών και, ως εκ τούτου, θα υποστηρίξει την πρόσληψη και την επιλογή, καθώς και την ένταξη των εκπαιδευτικών σε αυτόν τον τομέα. Θα αναπτυχθεί ως μεικτή ενότητα, συμπεριλαμβανομένων διαλέξεων και ηλεκτρονικών στοιχείων. Επίσης, θα αναπτυχθεί ένα μη τυπικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα για την εκπαίδευση των μεταναστευτικών κοινοτήτων στην οικοδόμηση εμπιστοσύνης, την καθοδήγηση και την πολιτιστική διαμεσολάβηση και θα αναπτυχθεί ένα πρόγραμμα μαθησιακής υποστήριξης για την εκμάθηση του προσωπικού υποστήριξης των ινστιτούτων διά βίου μάθησης.