Syftet med projektet är att utveckla resurser till stöd för de som, oavsett formellt eller icke-formellt syfte, stöttar migranter med livslång utbildning: policy-skapare, utbildningsinstitut, och migrationsorganisationer som kan ge goda inlärningsmiljöer i samhället. Dessa grupper har olika funktioner och roller, men de är alla en del av utbildningsmiljön och måste därför utveckla kompetenser och färdigheter för att kunna hantera barriärer inom utbildning, i det lokala samhället eller samhället generellt. På det sättet stöttar projektet anställning, urval och induktion av utbildare genom att leva upp till krav för kulturell och social kunskap och kompetenser som är obligatoriska inom migrationsutbildning.

Grundarna (FSM) är en grundare av ”Third Country National Support Network in Malta” (TSN Malta), och ledare av detta nätverk tillsammans med 16 andra medlemmar och organisationer från länder som Somalia, Libyen, Syrien, Sudan, Etiopien, Serbien och Pakistan. Forskning inom dessa grupper visar att migranter upplever stora svårigheter i att förstå kulturen på Malta och att navigera Maltas utbildningssystem. Dessa svårigheter är värst för de som går igenom svår fattigdom och socialt utanförskap, som har svårt att få sina grundbehov mötta och ofta saknar de resurser som krävs för att motivera dem att lära sig, ofta beroende av priviligierade medlemmar ur deras samhälle.

Även ekonomiska migranter kan ibland uppleva dålig social integrering. Deras kvalifikationer kanske inte erkänns, och de kan uppleva aspekter av europeisk kultur som överlägsen eller underlägsen. De bemöts ofta av kulturellt och socialt tryck från värdlandet eller deras eget samhälle, som hindrar dem från att uppleva integration och inkludering i det Maltesiska samhället, så väl som dålig kunskap om vuxenutbildning för migranter och metoder i klassrummet, och brist på värdefullt psykologiskt stöd.

Dessutom upplever lärare det som svårt att handskas med kulturellt mångfaldiga klassrum. Trots att erfarenheten lan vara väldigt givande känner många lärare sig utsatta, oförberedda och att de inte har de verktyg som krävs för att hantera mångfaldens utmaningar. Otillräckliga policyn i relation till integration och utbildning av migranter gör det även svårt för lärare, utbildare, skoladministratörer och migrationssamhällen att hitta koordinerade och innovativa lösningar. Projektet vill utforska hålen och utveckla de redskap som krävs för att bemöta dessa olika behov.

Projektmål

Projektets huvudsyfte är att främja integrering, inkludering av migranter, och livslångt lärande och vuxenutbildning.


Projektsyfte

Projektets specifika mål är att studera hålen inom inkludering av migranter i vuxenutbildning och hitta de bästa metoderna för att utbilda migranter, lära upp stödpersonal, så väl som lärare inom vuxenutbildningsprogram.

Genom en specifik process med relevanta deltagare kan projektet använda denna information för att utveckla riktlinjer och/eller rekommendationer för att stödja policy-skapare och administratörer i deras arbete att implementera täckande, koordinerade och effektiva lösningar.

Projektets huvudgrupper är:

  • Lärare inom livslångt lärande och vuxenutbildning, vilka kommer att ha möjligheten att få certifierad utbildning om migrantinkluderande i vuxenutbildning;
  • Skoladministratörer och lagstiftare inom utbildning, som kommer att informeras om de hål och bästa metoder som finns för inkluderande av migranter inom vuxenutbildning, och få verktyg för förbättring;
  • Stödarbetare inom utbildning som ger psyko-socialt stöd till migranter, som kan ta del i ett utbildningsprogram;
  • Mde som är i kontakt med migranter och medborgare i migranternas samhällen och grupper, vilka kommer att dra fördel av icke-formell utbildning om hur man guidar migranter mot utbildningsmöjligheter, och ger dem det sociala och psykologiska stödet.

Metodiken för projektet inkluderar en holistisk, multisektor-metod där projektet tar i beaktning flera grupper och stöttar inkluderingen av migranter i vuxenutbildning i verkliga livet: språk och verbala institutionslärare, skoladministratörer, lagstiftare, peers och stödpersonal. Detta gör programmet mer innovativt än tidigare program då det kopplar migranter, stödpersonal, lärare och lagstiftare så att projektet är informerat av alla dessa grupper och utvecklar intellektuella resultat baserat på deras feedback.

Det tar även tag i de utbildningsbehov som lärare så väl som migranterna själva har, för att främja motivation, tillgång och prestanda hos migranter inom utbildning. Detta tillvägagångssätt härstammar från behovet av vuxenutbildare, utbildningsinstitut och NGO att samarbeta för att etablera med kooperation mellan icke-formell utbildning i deras samhällen, och stödutbildare som ger socialt stöd – dessa stöttar och främjar migrantinkludering inom vuxenutbildning.

  • En blandad, krediterad 3 ECTS utbildningsenhet (Level 5) för lärare inom vidareutbildning, om migrantinkludering och livslångt lärande.
  • En icke-formell utbildningskurs som utbildar migrantsamhällen och peers inom självsäkert lärande, mentorskap och kulturellt medlande;
  • En stödhandbok för utveckling av kapaciteten hos stödpersonal att agera mentorer och stötta migranter inom institutioner för livslångt lärande;
  • En projekthemsida inklusive projektresultat;
  • En uppställning riktlinjer/rekommendationer för policy-skapare, kommuner och administratörer inom utbildningsprogram;
  • Ett forskningsdokument som analyserar utmaningarna och de bästa metoderna i fyra samarbetsländer (Malta, Slovenien, Cypern och Sverige).