Namen projekta je razviti vire za podporo vsem tistim, ki – na formalen ali neformalen način – podpirajo migrante pri vseživljenskem učenju: oblikovalce politik, izobraževalne institucije, učitelje in migrantske organizacije, ki lahko zagotovijo dobro učno okolje v skupnosti. Čeprav imajo v širšem izobraževalnem sistemu različne funkcije in vloge so njegov del in morajo razvijati competence in spretnosti, da bi se lažje soočile z ovirami pri učenju, izobraževanju in socialnem vključevanju v razredu, skupnosti in družbi v celoti. Projekt podpira nabor, izbiro in uvajanje delavcev v izobraževanju, ki bodo izponjevali zahteve po ustreznem kulturnih in socialnih znanjih za izobraževanje migrantov.

The Foundation (FSM) je ustanovitelj Mreža za podporo državljanov tretjih držav na Malti. Skupaj s še 16 organizacijami iz Somalije, Libije, Sirije, Sudana, Etiopije, Srbije in Pakistana mrežo tudi vodi in upravlja. Raziskave med skupinami migrantov kažejo, da imajo velike težave pri razumevanju malteške kulture in se težko znajdejo v malteškem izobraževalnem sistemu. Tisti, ki se soočajo z visokim tveganjem revščine in socialne izključenosti, le stežka zadovoljujejo svoje osnovne potrebe in se težko motivirajo za učenje.

Pri tem so pogosto odvisni od priviligiranejših članov skupnosti. Celo premožnejši migranti imajo pogosto težave pri socialni integraciji. Njihove poklicne kvalifikacije ostajajo nepriznane, sami pa lahko določene vidike evropske kulture dojemajo kot superiorne ali inferiorne. Pogosto se morajo spopadati s socialnimi in kulturnimi pritiski gostiteljske ali svoje lastne skupnosti, kar jim onemogoča vključevanje v malteško družbo. Poseben problem je tudi nepoznavanje pedagoških prijemov v izobraževanja odraslih, ki bi bili prijazni do migrantov in pomanjkanje psihosocialne podpore.

Učitelji pa imajo pogosto težave s poučevanjem v kulturno raznolikih razredih. Te vrste izkušnje so sicer priložnost za pridobivanje izkušenj in rast, vendar veliko učiteljev čuti, da so z njimi premalo seznanjeni in zato nepripravljeni in nepripravljeni in neopremljeni za soočanje z izzivi kulturne različnosti. Neustrezne politike integracije in izobraževanja migrantov predstavljajo oviro učiteljem, vzgojiteljem, šolskim administratorjem in migrantskim skupnostim pri iskanju usklajenih in inovativnih rešitev. S projektom bomo raziskali te vrzeli in razvili orodja s katerimi bomo lahko naslovili različne potrebe.

Namen projekta

Najpomembnejši cilj projekta je spodbujanje vključevanja migrantov v vseživljensko izobraževanje in v sistem izobraževanja odraslih.


Cilji projekta

Raziskali bomo pomankljivosti pri vključevanju migrantov v izobraževanje odraslih in poiskali najboljšše prakse in razvili inovativne izobraževalne vire za usposabljanje migrantov, podpornega osebja in učitelje v programih izobraževanja odraslih.

Sodelovanjem pomembnih deležnikov bomo pripravili navodila in/ali priporočila s katerimi bomo podprli odločevalce v sistemu izobraževanja in administratorje programov pri njihovem uresničevanju celovitih, usklajenih in učinkovitih rešitev za spodbujanje vključevanja migrantov v izobraževanje odraslih.

Najpomembnejše ciljne skupine so:

  • Učitelji v programih izobraževanja odraslih in vseživljenskega učenja. S projektom jim bomo omogočili certificirano usposabljanje s področja vključevanja migrantov v izobraževanje odraslih.
  • Odločevalci v izobraževanju in šolski administratorji. Njih bomo seznanili s pomankljivostmi pri vključevanju migrantov v izobraževanje odraslih, z najboljšimi praksami vključevanja in jim zagotovili orodja za odpravljanje pomankljivosti.
  • Pomožni učitelji in drugi podporni delavci, ki zagotavljajo psihosocialno podporo učečim se migrantom. Tudi njim bomo omogočili certificirano usposabljanje s področja vključevanja migrantov v izobraževanje odraslih.
  • Migranti in skupnosti. Koristi za migrante in skupnosti bodo posledica neformalnega usposabljanja o motiviranju in usmerjanju migrantov v ustrezne priložnosti za izobraževanje ter psihosocialne in mentorske podpore.

Projektna metodologija je holistično naravnana saj v svoj od spodaj navzgor pristop vključuje več sektorjev. S projektom bomo pretehtali različne skupine, ki podpirajo vključevanje migrantov v izobraževanje odraslih: učitelje v jezikovnih in poklicnih šolah, šolske administratorje, odločevalce v sistemu izobraževanja, migrante in pomožne učitelje ter drugo podporno osebje. Ker s programom povezujemo migrante, podporne delavce, učitelje in odločevalce ter njihove izkušnje, vednost in znanja bomo do intelektualnih spoznanj prišli na podlagi njihovih povratnih informacij. Zaradi tega je program inovativnejši od podobnih preteklih programov.

Poleg tega bomo naslovili potrebo po usposabljanju učiteljev in samih migrantov kot mentorjev in učiteljev za izboljšanje motivacije, pristopa in uspehov migrantov v izobraževanju. Pristop izvira iz potrebe učiteljev odraslih, predvsem iz izobraževalnih ustanov in NVO, po medsebojnem sodelovanju pri zagotavljanju sodelovanja med učitelji v programih formalnega izobraževanja, učitelji migranti, ki zagotavljajo neformalno izobraževanje v skupnosti in pomožnih učiteljev ter drugega podpornega osebja, ki zagotavlja socialno podporo. Skretka med vsemi , ki podpirajo in spodbujajo vključevanje migrantov v izobraževanje odraslih.

  • Akreditirana študijska enota evropskega sistema prenašanja in zbiranja kreditnih točk 3 (3 ECTS Study Unit), nivo 5, za učitelje nadaljnega izobraževanja in usposabljanja o vključevanju migrantov v vseživljensko učenje.
  • Neformalno usposabljanje migrantskih skupnosti in migrantov v razvijanju samozaupanja, mentorstvu in mediaciji.
  • Priročnik za razvijanje sposobnosti pomožnih učiteljev in drugega podpornega osebja za mentorstvo in podporo migrantom v ustanovah vseživljenskega učenja.
  • Spletna stran z opisom doseženih rezultatov.
  • Vodila oziroma priporočila za odločevalce v sistemu izobraževanja, inštitute, občine in administratorje izobraževalnih programov.
  • Raziskovalno poročilo z analizo izzivov in dobrih praks v štirih partnerskih državah (Malta, Slovenija, Ciper, Švedska).